درباره ما

شــرکت دنیــا آســانبر پــارس بــا نــام تجــاری تمیــس فعالیــت رســمی خــود را از ســال ۱۳۹۵ بــه عنــوان یــک شــرکت بـزرگ بیـن المللـی بـا بهـره منـدی از تـوان مالـی وظرفیـت هـای وسـیع در زمینـه واردات و صـادرات و اشـراف کامـل بـه علـوم مهندسـی و  فنـی و اســتاندارد هـای جـهـانــی و دیـدگـاه روبـه آیـنــده و بهـره منـدی از تکنولـوژی روز دنیـا و تکیــه بــر سjیســتم مدیریتــی جامــع و مــدرن کــه بــر اســاس جلــب کامــل رضایــت منــدی کارفرمایــان و مشــتریـان خــود پـایــه ریــزی گـردیــده اســت، تاســیس گردیــد .و در ایــن میــان تنــوع و طیــف گســترده و کیفیــت مثــال زدنــی محصــولات و خدمــات مهندســی ، شــرکت دنیــا آســانبر پــارس در زمنیــه تامیــن ،طراحــی ،تولیــد و اجــرای انــواع آسانسـور هـای کششـی و هیدرولیـک بـا رده بنـدی ، ارتـفــاع بـالا ، ارتفـاع متوسـط ، ارتفـاع کوتـاه ، از سـرعت هـای پاییـن تـا سـرعت ۲۱ متـر بـر ثانیـه ، بـا ظرفیـت متغیـر تـا ۵۰۰۰کیلـو گـرم بـا کاربـری هـای مسـافربـری، خـودرو بـر بیمارســتانی ،صنعتــی ضــد انفجـار EX و صنعتـی درجه حفاظـت بـالا IPو انــواع پلــه برقــی هـای ۳۰ و۳۵ درجــه و پیـاده رو متحرک ۰تـا۱۲ درجـه بـا کاربـری هـای عمومـی و سـخت کار،بصـورتINDOOROUTDOOR,، امـکان پوشـش کامـل کلیـه نیـاز منـدی هـا و درخواسـت هـای صنعـت آسانسـور و پلـه برقـی بصـورت پکیـج داخلـی و پکیـج هـای خارجـی بـا برتریـن برنـد هـای اروپایـی و آسـیای شـرقی را بـرای کلیـه مشـریان و کارفرمـایان ،فراهـم نمـوده اسـت .همچنیــن مــا در راســتـای مشــتـری مــداری و رعـایــت حـقــوق مـصــرف کننــدگان بــا افـتـخــار ، خـدمــات پــس از فــروش ، مشـاوره و طراحـی ، سـرویس و نگهـداری را بـا ارئـه کیفیتـی بـی ماننـد،در راسـتای جلـب اعتمـاد کارفرمایـان خـودبطـور تمـام وقت ارائه مـی نمایم .